baş_banner

Habarlar

Içerki iýmitlendirişaşgazan-içege ulgamynyň üsti bilen metabolizm we beýleki dürli iýmitler üçin zerur iýmitleri üpjün etmegiň iýmit goldaw usulyna degişlidir.Näsaglara gündelik zerur belok, lipidler, uglewodlar, witaminler, mineral elementler, yz elementleri we iýmit süýümi ýaly iýmitler içegäniň işini gorap biler we näsaglaryň sagalmagyna kömek edip biler.Içege iýmitlendiriji nasosyň ulanylyşy we seresaplyklary aşakdakylar:

1. Arassalamak we dezinfeksiýa etmek: Näsaglara içerki iýmit bermäge taýýarlananyňyzda, olaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny üns bilen barlamalyiýmitlendiriji nasosberk baglanyşykly däl we iýmitlendiriji kateter ýyly suw bilen ýuwulyp bilner;

2. Iýmitlendiriji ergini saýlamak: Içege iýmitlenmesini saýlamak keseliň görnüşi bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.Käbir hassalar içegedäki zaýalanmagy azaltmalydyrlar.Iýmitlendiriji ergin diňe bir içegäniň ýokumlylygyny üpjün etmän, eýsem zaýa önümçiligini hem azaltmalydyr.Keseliň dikelmegine kömek etmek üçin az süýümli enteral iýmitlenmegi ulanmak maslahat berilýär.Cardürek-damar we serebrowaskulýar keselleri bolan uzak möhletli nasogastriki iýmitlendiriş hassalary üçin enteral iýmit ergininde taburyň tekiz bolmagyny üpjün etmek üçin köp mukdarda süýüm bolmaly;

3. Ulanyş usuly: Bitewi we üznüksiz infuziýa, aşgazan-içege ýaramaz täsirleri we gowy iýmit täsiri bilen kliniki taýdan maslahat berilýän enteral iýmit infuziýasydyr.Içege iýmitleniş çözgüdi goýlanda, ädimme-ädim ýörelge bolmaly.Ilkibaşda pes konsentrasiýa, pes doza we pes tizlikli usul ulanylmaly, soň bolsa aşgazan-içege ulgamynyň içerki iýmit erginine kem-kemden çydap biljekdigi üçin ýokumly erginiň konsentrasiýasy we dozasy kem-kemden ýokarlanmalydyr.prosesi;

4. Iýmitlendiriji toplumy / turbany düzediň: Infuziýadan soň infuziýa nasosyny öçüriň, iýmitlendiriji turbany ýyly gaýnadylan suw bilen ýuwuň, iýmitlendiriji turbanyň agzyny möhürläň we turbany degişli ýagdaýda düzüň.

Içerki iýmitlendiriji nasoslar rak keselleri üçin has amatlydyr.Düwnük keselleri, adatça, uzak möhletli radioterapiýa we himiýa terapiýasyndan geçýärler we işdäň ýitmegini, ýürek bulanmagy we gusmagy başdan geçirip bilerler.Içege iýmitlendiriji nasos arkaly iýmitlenmegi doldurmaly we iýmit galyndylary bilen çüýşeleri ulanmazlyk gerek.Iýmitlendiriji ergin.Içege iýmitlenmegine garşy çykýanlar içegäniň doly böwetlenmegi, şok, agyr içgeçme, iýmit siňdiriş we siňdiriş disfunksiýasy, ýiti pankreatitiň ýiti fazasy, agyr siňdiriji disfunksiýa, aşgazan-içege gan akmagy we içerki iýmit çydamsyzlygydyr.


Iş wagty: 26-njy mart-2024-nji ýyl